Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Kонкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол"

Дата на публикуване: 13.09.2023
Последна актуализация: 16.10.2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Качено на: 13.10.2023г. 14:00 часа
Комисията назначена със заповед № РД-02-63/21.09.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира за длъжността инспектор в отдел „ПЕК”:
1. Хюляй Ердинч Хайредин с резултат от 219,15 точки
 

СЪОБЩЕНИЕ

качено на: 09.10.2023г. 15:00 часа
Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-63/21.09.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:
-    Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.
-    17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.
-    Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.
-    По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

качено на: 28.09.2023г. 9:40 часа

Комисията, определена със заповед № РД-02-63/21.09.2023 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Хюляй Ердинч Хайредин 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11 октомври 2023 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.
Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Председател на конкурсната комисия:
д-р Илияна Лозанова
28.09.2023 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен
 
1. Милена Петрова Стоянова- Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър” по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява


 

ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Шумен – 1 щатна бройка.
 

Заявление за участие в конкурс (.docx) 18 KB
Дата на публикуване: 13.09.2023

Списък с нормативни документи (.pdf) 204 KB
Дата на публикуване: 13.09.2023