Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Kонкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол"

Дата на публикуване: 21.02.2023
Последна актуализация: 14.07.2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
качено на 24-03-2023 16:36 часа
Комисията назначена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Марина Сашева Димитрова – 211,35 т.

2. Искра Йорданова Илиева– 190,15 т.

 

качено:  21.03.2023 09:40 часа

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

- Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

- 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- Продължителността за решаване на теста е 1 астрономичен час и 30 минути.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”дзк”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

качено: 09.03.2023г. 10:25 часа

Комисията, определена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Марина Сашева Димитрова

2. Искра Йорданова Илиева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 март 2023 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

 

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

 

 

 

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Заявление за участие в конкурс (.doc) 18 KB
Дата на публикуване: 22.02.2023

Списък с нормативни документи (.doc) 34 KB
Дата на публикуване: 22.02.2023