Z6_PPGAHG800PB6E0604T8RRR0RT4
Z7_PPGAHG800PB6E0604T8RRR0RT7

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

 

тел.: 054 800725

e-mail: office@rzi-shumen.net

Отдел "Противоепидемичен контрол"    д-р Димитричка Радева    тел.: 054 800719    e-mail: office@rzi-shumen.net
       
Отдел "Медицински изследвания"    д-р Милена Чергова тел.: 0895721067    e-mail: office@rzi-shumen.net

 

Правомощия:

1. Организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;
2. Координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;
3. Следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
4. Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
5. Извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
6. Осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
7. Регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
8. Извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
9. Издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
10. Изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;
11. Осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
12. Организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;
13. Провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
14. Организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;
15. Организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
16. Извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
17. Събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
18. Събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;
19. Предлага на директора на РЗИ при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;
20. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
21. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
22. Прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
23. Участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
24. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
25. Участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
26. Упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
27. Организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
28. Извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
29. Организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
30. Извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
31. Анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
32. Води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти;