Z6_PPGAHG800HO720604J3FSG1TF6
Z7_PPGAHG800HO720604J3FSG1TV4

Заместник - директор на РЗИ - Шумен

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

 

тел.:

e-mail:

Правомощия на заместник - директора на РЗИ - Шумен

1.Съвместно с Директора на РЗИ участва в организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Регионалната здравна инспекция и отговаря за нея.

2.При отсъствие на Директора се разпорежда с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване, когато е упълномощен за това.

3.Подпомага организирането и контролирането на разработването на наименованията и броя на отделите в структурата на РЗИ.

4.Подпомага организирането и контролирането на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, Правилника за вътрешния ред, Вътрешните правила за работна заплата, Стандартните оперативни процедури и Инструкциите за работа в РЗИ.

5.Подпомага организирането и контролирането изработването на вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие на РЗИ.

6.При отсъствие на Директора осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата работещи по трудово правоотношение когато е упълномощен за това.

7.При отсъствие на Директора издава наказателни постановления в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

8.При отсъствие на Директора издава заповеди за налагане принудителни административни мерки в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

9.При отсъствие на Директора Разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите предвидени в закон, когато е упълномощен за това.

10.При отсъствие на Директора осъществява контрол по извършването в нормативно регламентирания срок на проверки по предложения и сигнали на граждани постъпили в инспекцията.

11.Осъществява дейността по организацията и осигуряването на здравна помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на областта.

12.Организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработване на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в областта.

13.Осъществява методично ръководство върху дейността на звеното в общинските администрации извършващо функции в сферата на здравеопазването.

14.Координира и контролира дейностите по изпълнението на национални и регионални здравни програми на територията на областта.

15.При отсъствие на директора организира и контролира медицинската експертиза на територията на областта.

16.При отсъствие на Директора насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ.

17.Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията.

18.Организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.