Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Дата на публикуване: 27.11.2023
Последна актуализация: 27.11.2023

При извършеното пробонабиране на 20.11.2023 г. и проведения лабораторен контрол на водата от два местни водоизточника в гр. Нови пазар бяха получени следните резултати: 
- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ отговаря по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;
- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „ Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“ е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 66 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).