Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5
Микробиологични Серологични Паразитологични

Медицински изследвания

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.09.2022

Тук ще откриете актуална информация и ценоразпис на медицинските излседвания които извършва РЗИ - Шумен.