Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MH7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF6

Стандарти за административно обслужване

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.06.2023

ВЪТРЕШНИ СТАНДАРТИ 
ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН

УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-01-214/03.12.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ШУМЕН

 

1. Стандарт за единно наименование на Центъра за административно обслужване (ЦАО):
Мястото за предоставяне на административни услуги в РЗИ – Шумен е обозначено с наименованието „Център за административно обслужване“, което е отразено и във всички указателни табели, както и на интернет страницата на РЗИ – Шумен;
2. Стандарт за осигуряване на подходящи условия и достъпност до и във служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване:
Служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване в РЗИ – Шумен, имат осигурени:
а)    удобен и лесен достъп;
б)    подходящи условия за възрастни хора. бременни жени, хора с увреждания, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца. в това число места за сядане, места за попълване и подаване на заявления/искания, получаване на документи и информация, места за плащане и други, които са съобразени с потребностите на съответните потребители, и са обозначени за тях;
в)    достатъчно широки пространства за изчакване на реда с осигурена възможност: за сядане на потребителите на административни услуги, маса за попълване и окомплектоване на заявления/искания; 
г)    осветление, покриващо всички зони във вътрешните пространства на помещенията, с брой и разположение на осветителните тела, които осигуряват достъпност на обслужването и на информацията във всички помещения;
д)    възможност за ползване на тоалетна.
3. Стандарт за указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели в ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване:
Поставени се указателни табели за местонахождението на ЦАО и указателни табели в ЦАО и/или в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване, при спазване на следните изисквания:
а)    указателните табели са поставени на видими места и на подходящо разстояние съобразно предназначението им и местата, които обозначават;
б)    указателните табели за местонахождението на ЦАО са поставени на входа на помещенията;
в)    указателните табели съдържат логото и слогана на държавната администрация. 
4. Стандарт за поддържане на актуална информация за достъпа до служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване:
На интернет страницата на РЗИ – Шумен се поддържа актуална информация за достъпа до сградата със служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, като: карта с местонахождението.
6. Стандарт за осигуряване на безплатна интернет връзка:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, е осигурена възможност за ползване на безплатен достъп до интернет.
6. Стандарт за идентификация на служителите, които осъществяват административно обслужване:
Всеки служител се идентифицира пред потребителите в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, чрез бадж, който съдържа данни за собствено и фамилно име и длъжността, която заема в РЗИ – Шумен.
7. Стандарт за идентификация на служителите в администрацията при водене на телефонни разговори:
При водене на телефонни разговори служителите от РЗИ – Шумен  се представят и идентифицират със собствено и фамилно име, като съобщават администрацията/звеното, към което принадлежат.
8. Стандарт за спазване на правила за комуникация с потребителите:
Обслужването на потребителите се осъществява от обучени служители от РЗИ – Шумен, като се осигурява спазването на определени правила за комуникация, учтивост и търпение, оказване на приоритетно внимание на потребителите пред друга дейност. В присъствие на потребителите служителите от Центъра за административно обслужване не водят лични разговори и не консумират храни и/или напитки.
9. Стандарт за начина на предоставяне на информацията относно административното обслужване, включително по телефона:
1. На интернет страницата на РЗИ – Шумен се поддържа секция, която е озаглавена „Административно обслужване“, със стандартизирана структура и дизайн, които са определени по реда на чл. 40 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
2. При предоставяне и обявяване на информацията за административното обслужване се спазват следните правила:
а)    предоставяната на място, по телефона и по електронен път информация е идентична по съдържание;
б)    информацията се представя по начин, който осигурява улеснено и бързо възприемане при съобразяване със специфичните потребности на отделните категории потребители;
в) обявяването на информацията е, както следва:
аа) информацията по чл. 16, ал. 1 от НАО - на място в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, се обявява на информационни табла, включващи и официалните табла за обявления, във физическа и/или електронна форма, като при предоставяни над 10 услуги обявяването на информацията може да бъде само в електронна форма, чрез поне един брой подходящо техническо оборудване с осигурен активен достъп на потребителите до него;
бб) информацията по чл. 16, ал. 1 се обявява с идентично съдържание и структура на място в ЦАО, на интернет страниците и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
3. Администрацията осигурява възможност за потребителите да получат информация за административното обслужване, включително информацията съгласно чл. 16, ал. 1, и да комуникират по телефона по въпроси от компетентността на ЦАО и създава възможност да бъдат обслужени по телефон в рамките на обявеното работно време.
10. Стандарт за срок за отговор на отправени запитвания от общ характер:
Срокът за обработване и отговор на запитвания, които информират и консултират потребителите по въпроси от общ характер, е:
а)    до 5 работни дни, ако запитванията са постъпили по пощата или по електронната поща;
б)    веднага, или не по-късно от 20 минути, ако запитванията са устни, постъпили са на място, по телефон или чрез друг осигурен от администрацията онлайн комуникационен канал.
11. Стандарт за време за изчакване за обслужване:
При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване в РЗИ – Шумен, с цел получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване времето за изчакване е не повече от 20 минути.
12. Стандарт за намаляване на броя посещения на гише при осъществяване на административно обслужване:
При посещение на потребителя на място в служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване в РЗИ – Шумен, с цел получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване, в т. ч. за подаване на заявления/искания, предложения, сигнали и жалби, включително когато се изисква плащане, или за получаване на документи, данни и информация, резултати от административното обслужване, в рамките на едно посещение за обслужване:
а)    за приемане на едно заявление/искане потребителят посещава еднократно не повече от две места (гишета);
б)    за получаване на резултата по едно заявление/искане потребителят посещава еднократно не повече от едно място (гише).
13. Стандарт за използване на опростени и лесни за попълване образци и/или формуляри:
Образците и/или формулярите, които се използват за заявяване на административно обслужване в РЗИ – Шумен, са изготвени при спазването на следните правила:
а)    насоченост към лесно и опростено попълване от потребителите;
б)    използване на шрифт с адекватен размер и подходяща форма;
в)    осигурено достатъчно място за нанасяне на данни;
г)    не предвижда и не изисква попълване от потребителите на информация, която:
•    не е необходима за обслужването;
•    е общоизвестна;
•    е или следва да бъде служебно известна;
•    изисква подпечатване на заявлението и/или на приложенията към него, освен ако това е предвидено в специален закон.
14. Стандарт за местоположение на Центъра за административно обслужване (ЦАО)
Лесен достъп до ЦАО с обществен транспорт - ЦАО на РЗИ – Шумен се разполага в сграда, намираща се на комуникативно място, в центъра на града, която е достъпна с обществен транспорт: автобусни линии с № 4, 6, 8, 9, 16 Спирка „Икономически техникум“ 
15. Стандарт за служители, изпълняващи функции по насочване на потребителите и оказващи съдействие и помощ при попълване на документи:
В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, присъства служител, който: насочва потребителите, предоставя им обща информация за обслужването и/или им оказва при необходимост помощ при попълване на заявления/искания.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ!


Необходимата за Вас информация може да получите:
-    в административната сграда на Регионална здравна инспекция - Шумен, звено за административно обслужване, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.;
-    на интернет страницата на инспекцията: https://rzi-shumen.egov.bg/wps/portal/rzi.shumen/home
-    на телефон: 054 800722