Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Води Атмосферен въздух Нейонизиращи лъчения Шум

Фактори на жизнената среда

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

Регионална здравна инспекция гр. Шумен извършва пробонабиране и анализ на питейната вода, подавана за водоснабдяване на населението на област Шумен от пунктове и с честота, съгласно мониторинговата програма, разработвана ежегодно съвместно с „В и К – Шумен” ООД.

Централното водоснабдяване на 150 населени места от област Шумен се осъществява от 239 водоизточника, от които 1 повърхностен (язовир „Тича“) и 238 подземни. Обособени са 97 зони на водоснабдяване, всяка от които е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.

Пробонабирането се извършва от 318 пункта, разположени в различни части на населените места в област Шумен. Съгласно чл. 8 от Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели органите на държавен здравен контрол проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество и честота определени в приложенията на Наредбата.

Постоянният мониторинг обхваща следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция, амониев йон, нитрити, нитрати, манган, остатъчен свободен хлор, електропроводимост, ешерихия коли и колиформи.

Периодичният мониторинг обхваща следните групи показатели: физикохимични, микробиологични и радиологични, които се прецизират за всяка конкретна зона на водоснабдяване на база резултатите от предходни изследвания.

Четири пъти годишно се изследва и водата от регистрираните 11 местни водоизточници (чешми) в землището на гр. Шумен.