Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.07.2023

Ако желаете да заявите извършването на услуга по електронен път или да изтеглите необходимия документ за услугата, направете това, чрез секция "Административно обслужване", раздел  "Електронни административни услуги" в сайта на РЗИ - Шумен като натиснете тук.

Предоставяните от РЗИ - Шумен административни услуги може да заявите лично в звеното за административно обслужване  на РЗИ - Шумен   всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа. 

Заплащането на такси, за административни услуги, за което това е нормативно предвидено се извършва по един от следните начини:

- на ПОС терминал - в стая 8, ет. 1, пл. Освобождение № 1.

- по банков път - Банка ОББ - клон Шумен; IBAN: BG46 UBBS 80023110735110 BIC: UBBSBGSF

- касово - в стая 8, ет. 1, пл. Освобождение № 1.

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ-ШУМЕН 

№ от регистъра НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДО ….. ДЪЛЖИМА ТАКСА  ОСНОВАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА
Услуги, предоставяни от всички администрации    
2 Предоставяне на достъп до обществена информация

14 календарни

дни

съгласно Наредба № Н-1

от 7 март 2022 г.

Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. на МФ
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

14 календарни

дни

няма  
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

14 календарни

дни

няма  
Услуги, предоставяни от Регионална зцдравна инспекция    
258

Заличаване на  регистрация на обект за производство на

бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

до 7 работни дни няма  
259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на

общ/подробен устройствен план

14 работни

дни

55.00 лв. чл.21в от ТТ по ЗЗ
341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за

поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични

вещества

в деня на заявяването

За услугата не се

дължи  такса, аптеките

заплащат стойността

на формулярите

по цена, определена от

МЗ

 
466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за

производство на бутилирани натурални минерални, изворни

и трапезни води

до 5 работни дни 30.00 лв. чл.17б от ТТ по ЗЗ
467 Издаване на международен сертификат за имунизация  7 дни 33.00 лв. чл.10 от ТТ по ЗЗ
477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от

документ

7 дни 6.00 лв. по ЗЗ чл.35 от ТТ по ЗЗ
685

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на

лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална

медицина

10 дни няма  
881

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с

издаване на  лицензия за търговия на едро или дребно и

съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи

наркотични вещества

15 дни няма  
882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено

предназначение

до 7 дни няма  
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 14-дни от получаване на документите и заплащане на таксата 43.00 лв. чл.28 от ТТ по ЗЗ
961

Издаване на удостоверение за недостатъчност на

специалисти  по дадена специалност при сключване на

договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

14 дни от получаване на искането няма  
1088

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи

неконвенционални методи за благоприятно въздействие

върху индивидуалното здраве

7 дни няма  
1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/тленни

останки/урна извън страната

до 24 часа 20.00 лв. чл.6 от ТТ по ЗЗ
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка При заявяване на услугата на място в РЗИ Шумен - в рамките на същия ден. При заявяване чрез лицензиран пощенски оператор – в рамките на 3 работни дни от получаването на отговарящи на изискванията заявление и придружаващи го документи 3.00 лв. чл.33 от ТТ по ЗЗ
1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на

лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална

медицина

7 дни няма  
1338

Издаване на становище по готовността на строежите за

въвеждането им в експлоатация

14 дни 63.00 лв. чл.22 от ТТ по ЗЗ
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 28 дни

200 лв., при промяна

на адрес или ръководител - 100.00 лв.

чл.32, ал.1 и 2 от ТТ по ЗЛПХМ
1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни

разписания на ученици

15 дни 18.00 лв. чл.29г от ТТ по ЗЗ, код 01.13.25
1552 Вписване в  регистъра на обектите с обществено предназначение до 44 дни от подаване на заявлението няма  
1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване

на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради,

конструкции, предприятия, инсталации или кораби

до 22 дни 125.00 лв. чл.5 от ТТ по ЗЗ
1573

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение

за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

14 дни 93.00 лв. чл.20 от ТТ по ЗЗ
1660

Издаване на удостоверение за съответствие с основните

изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения

за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете

за кожно- венерически заболявания, комплексните онкологични

центрове,  домовете за медико-социални грижи, диализните

центрове и  тъканните банки

27 дни 134.00 лв. чл.18, т.2 от ТТ по ЗЗ
1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата

практикуващи неконвенционални методи за благоприятно

въздействие върху индивидуалното здраве

 

15 дни 100.00 лв. чл.11 от ТТ по ЗЗ
1795

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с

опасни отпадъци от хуманната медицина

10 календарни дни 123.00 лв. чл.21а от ТТ по ЗЗ
1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние 7 дни 10.00 лв. чл.29г от ТТ по ЗЗ код 06.01
1870

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен

проект

14 работни дни 65.00 лв. чл.21б от ТТ по ЗЗ
2155

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни

заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи

наркотични вещества

в деня на заявяването няма

Процедурата

е заличена във

връзка с промени

в Наредба 4

2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти 21 дни от постъпване на заявлението 33.00 лв. чл.29 от ТТ по ЗЗ
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 14 дни няма  
3041

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания

и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за

извънболнична помощ и хосписите

13 дни 92.00 лв. чл.18, т.1 от ТТ по ЗЗ
3047

Издаване на становище относно спазването на граничните

стойности на показатели за шум

до 10 дни от постъпване на заявлението 40.00 лв. чл.28а от ТТ по ЗЗ

Комплексно административно обслужване

 

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ - Шумен, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Исканията/ заявленията, внесени устно, се отразяват в протокол.