Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Държавен здравен контрол

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

Отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” при РЗИ осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение на територията на областта, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.

 

Здравно-техническа експертиза

Основните дейности по здравно-техническата експертиза са:

Ежеседмично провеждане на експертен съвет в РЗИ по повод:

- изготвяне на здравни заключения на устройствени схеми и планове, включително и подробни устройствени планове /ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания;

- изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните изисквания;

- здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения на физически и юридически лица.

Със заповед на кметовете от областта, експерти на РЗИ са включени в Общинските експертни съвети по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Общините в област Разград.

Със заповед на Областния управител, експерти на РЗИ са включени в Областни експертни съвети /ОЕС/.

Предварителен здравен контрол на обекти по време на строителство.

Предварителен здравен контрол на обекти, подлежащи на държавно приемане/ДПК/.

Участие в държавни приемателни комисии /ДПК/.

Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица.

 

Контрол на обектите с обществено предназначение

Отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” при РЗИ осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение на територията на областта, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението, и на фактори на жизнената среда в съответствие със 3акона за здравето, Закона за водите, и други подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността на държавния здравен контрол.

Дейност:

Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания на:

 

Обекти с обществено предназначение:

 • водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
 •  плувни басейни, места за къпане;
 • средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
 •  спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
 •  театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
 •  бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
 •  гробищни паркове;
 •  оптики;
 •  обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;
 •  железопътни гари, автогари;
 •  транспортни средства за обществен превоз - влакове, автобуси, транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;
 •  обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • детски ясли и градини и заведения за социални услуги за деца и ученици, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
 •  здравни кабинети в учебни, детски и социални заведения;
 •  селскостопански аптеки;
 •  обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други;
 • обектите по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗЗ : специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване.

 

Продукти и стоки със значение за здравето на човека:

 • бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
 •  козметични продукти;
 •  химични вещества и смеси;
 • дрехи втора употреба;

 

Факторите на жизнената среда:

 • води, предназначени за питейно-битови нужди;
 •  води, предназначени за къпане;
 •  минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;
 •  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
 •  нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
 •  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
 •  въздух.

Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние;

Извършва контрол върху химичните вещества и смеси по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и смеси, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, в случаите предвидени в закон;

Съставя актове за установяване на административни нарушения;

Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

Участва съвместно с дирекция ,,НЗБ” в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

Извършва контрол по поддържане чистотата на населените места от общините;

Извършва контрол по изпълнение изискванията на Закона за шума;

Предприема незабавни мерки при получаване на информация по системата РАПЕКС.

Предприема мерки при постъпили сигнали и предложения от физически и юридически лица.

Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Изготвя седмични, ежемесечни и годишни отчети и планове.

 

Контрол на дейността върху службите по трудова медицина

Основна роля на службите по трудова медицина /СТМ/ е да осигурят здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигурят най-висок стандарт на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани. Контрол върху дейността на СТМ могат да упражняват органите на държавен здравен контрол, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, ДВ бр. 124 от 1997 г., и промените в глава седма “Контрол и административно-наказателна отговорност”(чл.54а).

Контролът обхваща:

Регистрацията и съответствието на данните и документите по чл. 25 г, ал. 1 и чл. 25 д, ал. 1 с фактическото състояние;

Изпълнението на договорените с работодателя дейности по чл. 25 а, ал. 1, свързани със здравето на работещите;

Документите, удостоверяващи дейността на службата.

Контролът се извършва текущо и в случаи на подадени жалби и сигнали.

Органите на държавния здравен контрол имат право:

- на свободен достъп до службите по трудова медицина;

- да изискват информация и документи от СТМ във връзка с дейността й;

- да дават задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения;

- да съставят актове за констатирани административни нарушения.

Контролът се извършва с цел спазване изискванията наНаредба №3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина.