Z6_PPGAHG8001LH8068VO561H21F2
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H2HG3

РКМЕ

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 13.07.2023

Адрес на Регионална картотека на медицинската експертиза - Шумен (РКМЕ - Шумен): 
гр. Шумен, ул. „Васил Априлов “№ 63 (в двора на „МБАЛ - Шумен“ АД)
Работно време на РКМЕ - Шумен с граждани:
понеделник: от 8,00 ч. до 16,00 ч.
вторник: от 8,00ч. до 12,00 ч.
сряда от 8,00 ч. до 16,00 ч.
четвъртък: от 8,00 ч. до 16,00 ч.
петък: от 8,00ч. до 12,00 ч.

тел. за контакти: 054/802 366 и 0895721059

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК

 

Според разпоредбите на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) за освидетелстването/преосвидетелстване на пациента е необходимо следното:

I.    Лицата могат да подават документи за освидетелстване/преосвидетелстване пред ТЕЛК по един от  изброени начини:
1.    На място в Регионална картотека на медицинската експертиза - Шумен (РКМЕ - Шумен), което се извършва: 
-     Лично от пациента или
-     От негов законен представител или
-     От надлежно упълномощено от пациента лице (с нотариално заверено пълномощно).
2.    Чрез лицензиран пощенски оператор - например чрез Български пощи с писмо с обратна разписка на посочения по-долу адрес на РКМЕ - Шумен:
гр. Шумен, ул. „Васил Априлов “№ 63 (в двора на „МБАЛ - Шумен“ АД)
3.    По електронен път, което се извършва с квалифициран
електронен подпис (КЕП) на физическо лице (личен електронен подпис). Заявление - декларацията и медицинската документация се подават и подписват от пациента с КЕП в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) - Информационна база данни (ИБД). Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за граждани и освидетелствани лица е на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

II.    Личният лекар насочва пациента към ТЕЛК, като издава Медицинско направление за явяване на ТЕЛК по образец. Документите, които се подават от пациента са:
1.Заявление - декларация за освидетелстване по образец съгласно приложение № 11 от ПУОРОМЕРКМЕ подписана от пациента, която може да бъде изтеглена от официалния сайт на РЗИ- Шумен: https://rzi-shumen.egov.bg/
2. Медицинско направление за ТЕЛК, издадено от личния/лекуващ лекар; 
3.     Медицинска документация, доказваща здравословното състояние на пациента (амбулаторни листове от консултации със специалисти, резултати от изследвания и др.) от последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


Напомняме Ви, че съгласно чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) можете да изберете да бъдете освидетелствани/преосвидетелствани само по отношение на налични дефинитивни състояния. В този случай може да подадете в РКМЕ към РЗИ-Шумен заедно със заявлението-декларация  по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ и декларация, че искате да бъдете освидетелствани/преосвидетелствани само за уврежданията, които са дефинитивни състояния (чл. 56, ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ) като представите медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, свързани само с увреждания, които са дефинитивни състояния. В този случай се определя пожизнен срок на инвалидност.
Декларация в случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза може да получите на гишето в РКМЕ към РЗИ-Шумен или да изтеглите от официалния сайт на РЗИ-Шумен: www.rzi-shumen.egov.bg

Забележка: „дефинитивно състояние“ означава „окончателно състояние“ – състояние, при което не се очаква възстановяване или промяна на трайно намалената неработоспособност с положителен или отрицателен знак.