Z6_PPGAHG8001LH8068VO561H2131
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H2170

ТЕЛК

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 05.10.2023

Териториални експертни лекарски комисии в област Шумен

Наименование Адрес  Председател    Телефони

ТЕЛК - Шумен - Първи

състав към „МБАЛ - Шумен” АД

гр. Шумен, ул.

"В. Априлов" № 63

д-р Валентина Димитрова Манолова

054/855 755, вътр. 243

0882 505388
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Списък на членовете на ТЕЛК- Шумен с код 2710 към
„Многопрофилна болница за активно лечение- Шумен“ АД
За адрес на дейност на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63:

Заповед № 94/23.03.2023 г


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Д-Р ВАЛЕНТИНА МАНОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
2. Д-Р ИВАН ПОПОВ
3. Д-Р ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА
4.Д-Р ТЕОДОРА МИЧЕВА
5. Д-Р АЛБЕНА БОЗАДЖИЕВА
6.Д-Р РАДА СПАСОВА
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
7.Д-Р МИЛЕНА КОВАЧЕВА
8. Д-Р ПЕТКАНА ВЪЛЧАНОВА
9.Д-Р МИМА ПАПАЗОВА
10. Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
11. Д-Р МАРГАРИТА МАРТИНОВА - ГАБРОВСКА
12. Д-Р СНЕЖАНА НАЧЕВА - ВАСИЛКОВСКА
13. Д-Р НЕЛИ ТОДОРОВА -
14. Д-Р СВЕТЛАНА СИМЕОНОВА-НИКОЛОВА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 08.00 Ч. ДО 16.30 Ч. 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН


Пациентите от област Шумен се освидетелстват от:
- ТЕЛК - Шумен - Първи състав към „МБАЛ - Шумен” АД, заседаващ на адреса на дейност на лечебното заведение: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63;

Считано от 01.10.2021 г. със Заповед на Директора на РЗИ-Шумен, съгласувано с Министъра на здравеопазването, е закрита Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) Шумен – Втори състав към "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД („МБАЛ – ШУМЕН“ АД), заседаващ на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ №22.

Със Заповедта на Изпълнителния директор на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД е възложено да създаде необходимата организация за осигуряване на оптимален достъп на населението на територията на област Шумен до медицинска експертиза по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане /ТНР/ВСУ/ и временна неработоспособност /ВНР/.

Реда за подаването на документи по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане и временна неработоспособност не се променя.

След 01.11.2021 г. дейностите по медицинската експертиза по повод освидетелстване/преосвидетелстване на лица с трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане /ТНР/ВСУ/ и временна неработоспособност /ВНР/ за всички жители на област Шумен ще се осъществяват от Териториална експертна лекарска комисия Шумен – Първи състав към "Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен" АД, заседаващ на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63.

За освидетелстване от ТЕЛК се подава лично, чрез законен представител или чрез лицензиран пощенски оператор в Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) заявление - декларация по образец, съгласно приложение №11 от ПУОРОМЕРКМЕ, към която се прилага:

- медицинско направление от личен лекар/протокол на ЛКК, когато има предхождаща временна неработоспособност;

- медицинска документация/епикризи от болнично лечение, етапна епикриза, консултативни прегледи от специалисти, изследвания, доказваща здравословното състояние.

Освидетелстването и преосвидетелстване на лицата се извършва от ТЕЛК по района на постоянния им адрес/по лична карта/ или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ.

Лицата, които получават пенсия се явяват за редовно преосвидетелстване след служебно повикване.

Имформираме заинтересованите лица за необходимостта от подаване на заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК в случаите по § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Необходимо е лицата/техни упълномощени представители да подадат заявление-декларация в РКМЕ-Шумен. Служебно на лицата с увреждания няма да им бъде насрочена дата за явяване пред ТЕЛК.