Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
За медицинските специалисти Статистика СДО (Следдипломно обучение) Консултанти Медицинска експертиза Метрология

Медицински дейности

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

директор на дирекция: д-р Веселина Железова

тел.: 054 800163

e-mail: office@rzi-shumen.net

 

Специфичните цели на дирекцията са:  


1. Извършване на дейности, свързани с регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и контрол по извършената регистрация
2. Проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.
3. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
4. Събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване.
5. Анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво.
6. Планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на областта.