Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2B75
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BN4

Орган за контрол от вид А

Дата на публикуване: 28.04.2021
Последна актуализация: 24.01.2023

Контрол на продукти и стоки от значение за здравето на човека - води, козметични продукти и физични фактори в работна и битова среда.

Лабораторната дейност се извършва от отдел „Лабораторни изследвания“ към дирекция „Обществено здраве“ при спазване и поддържане на изискванията на внедрената Система за управление на качeството, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
Отдел „Лабораторни изследвания“ е акредитиран като Орган за контрол от вид А, с обхват на акредитация:
Микроклимат в работна и битова среда;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в околна среда;
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради;
Води:
•    Води за питейно-битови цели за нуждите на официалния контрол
Физико-химичен и микробиологичен контрол
•    Води от плувни басейни
Физико-химичен и микробиологичен контрол
•    Повърхностни води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване
Санитарно - микробиологичен  контрол
•    Води при водоизточника и бутилирани минерални води
Санитарно - микробиологичен контрол

Структурно звено на РЗИ, провеждащо контрола
Отдел „Лабораторни изследвания“ в дирекция „Обществено здраве“
лице за контакт: инж. Татяна Янева
телефон: 054/800726; 0895 721058
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ №1 
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Място на подаване на документи и получаване на информация
Приемно звено на отдел „Лабораторни изследвания“, стая №26.
телефон: 0882607381
адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение“ №1 
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Нормативна уредба:
Контролът се извършва съгласно изискванията на БДС, Наредби, Европейски Регламенти, Директиви и др. нормативни актове

Процедура
Заявка за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемното звено на ОКА. При необходимост се провежда консултация със съответния експерт отговорен за извършване на контрола, относно: пробовземане, метод за контрол, срок на изпълнение, други изисквания на клиента.
Обслужващият приемно звено на отдел „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи - пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането.  Регистрира я по определените правила  и я предава в лабораторията за контрол. Клиентът получава протокол и сертификат за контрола от приемното звено срещу подпис.

Такси
Заплащането на услугите става при подаване на заявката, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 2021 г.)
 

Заявка (.docx) 14 KB
Дата на публикуване: 10.06.2022

Анкетен лист за обратна връзка (.docx) 40 KB
Дата на публикуване: 10.06.2022