Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Актуална здравна информация Здравно-информационни материали Световни здравни дни Национални програми и стратегии Доклади и анализи Кабинет за консултативна дейност по отказване от тютюнопушене

Профилактика и промоция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Нач. отдел – Димитринка Борисова, тел. 054/800 719


Функции на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

1. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
2. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
3. Извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
4. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
5. Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето 
6. Извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
7. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
8. Проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
9. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
10. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
11. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
12. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
13. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
14. Осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
15. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;