Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп за информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 19.05.2023

Звено в РЗИ - Шумен, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:
Деловодство на РЗИ – Шумен

Адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 1, стая № 3

Тел. 054/800 203; E-mail: office@rzi-shumen.net

Работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация в РЗИ -Шумен
1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в деловодството на РЗИ – Шумен, гр. Шумен, пл.”Освобождение” № 1, ет. 1, стая № 3.

2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: office@rzi-shumen.net

3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Шумен за предоставяне на достъп до обществена информация.

4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

4.1. преглед на информацията – оригинал или копие

4.2. устна справка на телефон: 054/877054

4.3. копия на хартиен носител;

4.4. копия на технически носител;

4.5. по електронна поща.

5. Преглед на документите се извършва в залата на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Наредба № Н-1/07.03.2022г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ - Шумен, стая № 8 или по банкова сметка:

ОББ клон Шумен

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG46 UBBS 80023110735110