Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE5U40
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE5US1

Серологични

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Антистрептолизин О-латекс, за 1 серийно разреждане 4,00
2 Ревматоиден фактор – латекс, за 1 серийно разреждане 4,00
3 Vi хемаглутинация за серологично доказване на коремен тиф 6,00
4 Видал за серологично доказване на коремен тиф 14,00
5 Видал за серологично доказване на листерия 20,00
6 Аглутинационна реакция с бенгалско розово за серологично доказване на бруцелоза 4,00
7 Вземане на венозна кръв 3,00
8 Доказване на ХИВ по ELISA 14,00
9 Доказване на HBsAg по ELISA 16,00
10 Доказване на anti-HCV по ELISA 16,00
11 Серологична диагностика на инфекциозна мононуклеоза по реакция Paul-Bunel 6,00
12 Доказване на трепонема-антитела с ТРНА 5,00
13 Доказване на антитела IgM/IgG против Сифилис по ELISA 14,00
14 Серумна проба за лаймска болест по- ELISA 33,00
15 Изследване на HIV антитела- бърз тест 5,00

 

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.