Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ - ШУМЕН
Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Регионална здравна инспекция-Шумен (РЗИ) информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на РЗИ-Шумен.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!
1. В какво качество ползвате административните услуги на РЗИ - Шумен?
2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?
3. От къде получихте информация за административните услуги?
Друго:
4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?
Ако сте отговорили с "НЕ", моля посочете какво бихме могли да подобрим с цел предоставяната информация да стане по-достъпна и пълна за Вас:
5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас услуга?
Ако сте отговорили с "НЕ", моля да посочите кога и по повод на коя административна услуга не са спазени срокове:
6. Кой аспект от нашите услуги не Ви удовлетворява
Друго. Моля опишете.
7. Кой апскет на нашите услуги Ви удовлетворява?
Друго. Моля опишете.
8. Каква е общата Ви оценка за предоставяните административни услуги?
Моля да посочите, какво според вас е необходимо да се подобри в предоставяните от нас услуги: