Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Дата на публикуване: 14.03.2024
Последна актуализация: 14.03.2024

При извършеното пробонабиране на 11.03.2024 г. и проведения лабораторен контрол на водата от двата местни водоизточника в с. Салманово се установи:
Водата от чешма „Баба Конда“ не отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.
Водата от чешма „Баба Пикла“, намираща се на ул. „Христо Ботев“ не отговаря по физикохимичен показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 87 мг/л). Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.
Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция). 
 

vodi-salmanovo