Z6_PPGAHG800PB6E0604T8RRR07K7
Z7_PPGAHG800PB6E0604T8RRR07C5

Дирекция "Обществено здраве"

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 24.01.2023

Директор на дирекция: д-р Йовка Костова

 

тел.: 054 800724

e-mail: office@rzi-shumen.net

Отдел "Държавен здравен контрол"   Красимира Аврамова   тел.: 054 800718   e-mail: office@rzi-shumen.net


Отдел "Профилактика на болестите  Димитринка Борисова  тел.: 054 800717   e-mail: office@rzi-shumen.net

и промоция на здравето"

Отдел "Лабораторни изследвания"    инж. Татяна Янева        тел.: 054 800726   e-mail: office@rzi-shumen.net

Правомощия:

1. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
2. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
3. Извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10, 14а, 18 - 22, 26 и 33 и по чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси; 
4. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене; 
5. Извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
6. Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
7. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
8. Издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
9. Съставя актове за установяване на административни нарушения;
10. Прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
11. Участва съвместно с дирекция НЗБ в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране; 
12. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението; 
13. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област; 
14. Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали; 
15. Участва в състава на експертните съвети по устройство на територията и на експертните екологични съвети към регионалните инспекции по околната среда и водите, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на ЗУТ;
16. Организира функционирането на националните системи за мониторинг на факторите на жизнената среда, за които съгласно Закона за здравето като компетентен орган е определен министърът на здравеопазването;
17. Въз основа на данните от националните системи за мониторинг по т. 16 извършва периодичен анализ и оценка за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението и дава предложения до компетентните органи за мерки, които да предприемат, за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
18. Определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
19. Участва в епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
20. Проучва разпространението на рисковите поведенчески фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
21. Организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
22. Оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на незаразните болести;
23. Проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
24. Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
25. Планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
26. Организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
27. Разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
28. Участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
29. Събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето;
30. Извършва лабораторни изпитвания и измервания:
а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
в) по искане на физически и юридически лица.
31. Участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
32. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
33. Изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
34. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020; 
35. Осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
36. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
37. Участва в национални и международни изпитвания за пригодност;
38. Извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.