Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T64
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2T67
Следдипломно обучение Места за специализанти, обявени от базите за обучение Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Следдипломно обучение

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 24.01.2023

Следдипломното обучение в системата на здравеопазването включва специализация и продължителна квалификация.

Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми, за определен срок.

Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.

Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.

Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Условията и редът за провеждане и финансиране на следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването се уреждат с Наредба № 31 от 28.07.2001 година, обнародвана в ДВ бр. 64/2001 год., изменена и допълнена бр.93/2003 и бр.79/2004 год.