Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23M4
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23U5
ЛКК ТЕЛК РКМЕ Съобщения до работодатели

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 19.07.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ СРОЧНО ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ


ЗА ДА НЕ ИЗГУБИТЕ ПРАВАТА СИ НА ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ


 

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ ПРИ ИЗТЕКЪЛ ТЕЛК

На интернет страницата на НОИ функционира нова електронна услуга, свързана с изплащането на инвалидни пенсии при изтекъл ТЕЛК.
Услугата засяга правото на лицата да бъде продължено изплащането на инвалидната им пенсия и/или на добавката за чужда помощ и след изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за времето до издаването на ново такова, в случай че е налице забавяне в медицинската експертиза при преосвидетелстването им.
Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ пенсионерите могат в реално време да се информират дали за тях към НОИ има подадена информация за тяхното преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза.
Ако лицата, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване.
Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки“/„Справки“/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ“/„В услуга на пенсионера“.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно Чл. 101б. от Закона за здравето (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.):
(1) Регионалната здравна инспекция уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. 
(2) Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение