Z6_PPGAHG8001D080QB15J55UJC51
Z7_PPGAHG8001D080QB15J55UJCL4

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 20.07.2021
Последна актуализация: 13.03.2024

Декларация за достъпност на Регионална здравна инспекция - Шумен

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Регионална здравна инспекция - Шумен се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://rzi-shumen.egov.bg/

Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на Регионална здравна инспекция - Шумен са следните:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, инфографики, изображения)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Чрез интернет страницата не се предлага стрииминг на аудио и видео съдържание.

Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и символът за изтегляне.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено

 Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично, или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: Не са осигурени.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: не е извършвана

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните начини:

  • Да ги изпратите на електронен адрес: office@rzi-shumen.egov.bg или office@rzi-shumen.net;
  • Да използвате контактната форма за обратна връзка в интернет сайта;
  • Да ги изпратите по поща или куриер на адрес: гр. Шумен, 9700, пл. "Освобождение" №1 РЗИ - Шумен
  • Да ги податете на място в центъра за административно обслужване на Регионална здравна инспекция - Шумен , разположен на първия етаж в сградата на администрацията на адрес гр. Шумен, 9700, пл. "Освобождение" №1 

Горните канали можете да използвате и за подаване на сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт.

 

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определен следния ред за разглеждане на сигнали:

При подаване на сигнал от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Трите Ви имена
  • Вашият адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс "не се образува производство по анонимни предложения или сигнали".

Сигналите, получени в Регионална здравна инспекция - Велико Търново, се разглеждат в срок до един месец от постъпването им. В същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността.

Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща по електронна поща, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до министъра на на електронно управление, в случаите когато Регионална здравна инспекция - Шумен не отговори на сигнал в посочения тук срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочена в отговора на сигнала.

 

Раздел 2 - Препоръчително съдържание

Регионална здравна инспекция - Шумен се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт.
РЗИ - Шумен се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.